מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה 2020

מדיניות זו מבוססת על החוזר המאוחד מטעם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ("הממונה"), מיום 11.7.2019 שעניינו תיקון הוראות החוזר המאוחד, חלק 1, שער 5, פרק 5 שכותרתו "תגמול" (להלן: "החוזר"), תוך התחשבות בעמדות הממונה ואסדרות צפויות. מדיניות התגמול מיישמת את הוראות חוק לתגמול נושאי משרד במוסדות פיננסים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג) תשע"ו - 2016 אשר פורסם ברשומות בחודש אפריל 2016.

עקרונות המדיניות המובאים להלן, הינם בהתאם להחלטות שהתקבלו על ידי דירקטוריון החברה ומדיניות שאומצה ואושרה על ידי הדירקטוריון.

המדיניות שאומצה נסמכת על העקרונות שנקבעו בחוזר המפקח, תוך התאמת פרמטרים שונים למאפייני הפעילות של החברה וליעדים השונים אותם מבקש הדירקטוריון לקדם באמצעות המדיניות כאמור. .

דירקטוריון החברה רואה חשיבות רבה בתמרוץ נושאי המשרה והעובדים הבכירים בחברה על הצלחותיהם ועל השגת תוצאות העולות על היעדים השנתיים וארוכי הטווח שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה. המדיניות נועדה ליצור איזון ראוי בין הרצון לתמרץ את נושאי המשרה והעובדים הבכירים בחברה להצליח בהשגת תוצאות העולות על היעדים שנקבעו לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול יעלה בקנה אחד עם טובת לקוחות החברה ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של החברה, כמתחייב מאופי הפעילות של החברה.